terug

 

·         Nieuws: De bestaande 15 dekenaten in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen worden vanaf september 2019 vier grote pastorale regio’s, genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Tienen en Leuven.

·                                Bekendmaking regioploegen

·                                Visietekst over de vorming van pastorale regio’s en regioploegen

·                                Kaart pastorale regio’s

De toekomst van de parochiekerken in de sector Tienen-Centrum

Het debat rond de toekomst van de Vlaamse parochiekerken werd institutioneel op 24 juni 2011 in gang gezet door een nota van toenmalig minister Bourgeois. Hierin verplichtte de minister de gemeentelijke en kerkelijke overheden om samen te zitten en een toekomstvisie op te stellen voor de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente. Deze toekomstvisie moest rekening houden met een viertal uitgangspunten: de parochiekerk als monument; de plaats van de kerk in de ruimtelijke omgeving; het actuele gebruik van de kerk en tenslotte de interesse van andere actoren. De vraag van de minister beantwoordde aan een opdoemende realiteit die vaak door velen, praktiserende gelovigen voor zich uit werd geschoven. 

De achteruitgang van de traditionele religies en dus ook van het Katholicisme in de Westerse wereld is niet te ontkennen. Omdat de zondagspraktijk fel terugloopt en omdat steeds minder bedienaars beschikbaar zijn, worden als maar meer kerken gesloten. In plaats van mee te gaan in een doemscenario, kan dit fenomeen ook een kans bieden om de kerkgebouwen, al dan niet met behoud van hun religieuze functies, een rol te laten spelen in het maatschappelijke en culturele leven van de gemeenschap waarin ze manifest aanwezig zijn.

 

De verantwoordelijken van het dekenaat Tienen kwamen in januari 2016 een eerste maal samen om zich te bezinnen over een nieuwe pastorale visie voor de zone, die voortaan zou opgedeeld worden in drie sectoren: Tienen-Centrum, Tienen-Noord (Oorbeek, Kumtich, Vissenaken, Sint-Margriete-Houtem en Oplinter), Tienen-Zuid (Grimde, Hakendover, Goetsenhoven, Bost). Na een intensief proces van overleg werd door het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 22 mei 2017 het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Dit plan werd op de gemeenteraad van 29 juni 2017 door de raadsleden aanvaard.

 

In de marge van deze goedkeuringen stelde de aartsbisschop op 29 maart 2017 de leden aan van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Germanus Tienen. Zij zouden voortaan de materiële belangen behartigen van het hun toevertrouwde patrimonium dat toebehoort aan de kerk van Sint-Germanus, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel, de Heilig Hartkerk en het Sint-Jozefcentrum en Sint-Lambertuskerk in Overlaar.

Voor het beheer op termijn van deze kerken moet de kerkraad rekening houden met de beleidsopties zoals die opgenomen zijn in het kerkenbeleidsplan. De Sint-Germanuskerk blijft integraal voorbehouden voor de erediensten. De kerk van het Heilige Hart en het Sint-Jozefcentrum zullen in de toekomst een andere bestemming verwerven.

Voor het Sint-Jozefcentrum vroeg de Kerkraad aan het bisdom de  toelating om over te gaan tot onttrekking aan de erediensten.  Met de directie en het bestuur van de Basisschool de ToverWijzer werd een principieel akkoord bereikt om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een periode van 99 jaar. De ToverWijzer zal het Sint-Jozefcentrum ombouwen tot een leuke en kleinschalige basisschool. Na restauratie van de romaanse Sint-Lambertuskerk zal deze terug gedeeltelijk in gebruik genomen worden.

 

In het kerkenbeleidsplan is de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel aangewezen om nevenbestemmingen te krijgen. Dit wil concreet zeggen dat in de toekomst in het gebouw, met wederzijds respect, behalve ruimte voor erediensten ook andere activiteiten moeten kunnen doorgaan. Net rond de optie van nevenbestemmingen ontstond in de loop van de maand juni enige animositeit na uitspraken van een  journalist van ROB TV. Naar aanleiding van een gesprek met de Tiense burgemeester concludeerde de reporter dat de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel een andere bestemming zou krijgen. Gelet op de talrijke reacties die we ontvingen, maakte de kerkraad op 22 juni haar bezorgdheid hierover schriftelijk over aan mevrouw K. Partyka.

 

In haar antwoord refereert de burgemeester naar de plannen van de stad om samen met het Team Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam aan te duiden dat een masterplan moet ontwerpen voor huisvesting van de diensten van het OCMW en van de Stad rondom de Grote Markt. Hierbij wordt rekening gehouden met de eerdere afspraken rond het principe van nevenbestemmingen voor de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel.

In december 2016 diende het Centrale Kerkbestuur samen met de stad Tienen een aanvraagformulier in betreffende het begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek herbestemming voor de kerk.  Dit onderzoek werd op 7 februari 2020 afgerond door TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma i.s.m. Sven Sterken K.U.Leuven, Util Struktuurstudies en Henk Pijpaert Engineering.

De medewerkers aan dit onderzoek beschrijven vier scenario’s die een aanzet kunnen zijn tot een ontwerp dat enkel tot stand kan komen door de samenwerking tussen de bouwheer, de architect en mogelijke andere actoren.

In het eerste scenario wordt de kerk ingezet als plek van ontmoeting, wat een flexibele inrichting voor een breed publiek inhoudt. In dit scenario wordt de kerk maximaal bewaard in haar huidige toestand met slechts beperkte gevolgen voor het erfgoed en met de inrichting van een nieuw functioneel inkomgeheel met groot vitrinedeel voor kerkschatten. Om het polyvalent gebruik te garanderen is erg veel opberging noodzakelijk. Dit is eventueel mogelijk in de bestaande aanbouwen aan de kerk langs de kant van de Kalkmarkt en van de Heldensquare.

Scenario 2 maakt van de kerk een cultureel baken: polyvalente kerkzaal met uitgebreide berging, Dienst Cultuur en Toerisme. Net als in scenario 1 is een nieuw inkomgeheel voorzien dat dienst kan doen als decor voor podiumvoorstellingen.  In dit scenario wordt bijzondere aandacht besteed aan de optimalisatie van de opbergmogelijkheden in de twee aanbouwen aan de kerk.

Scenario 3. De kerk als huis van de stad: polyvalente kerkzaal met afsluitbare zijbeuken, Dienst Cultuur en Toerisme, café en ontsluiting toren. Naast de museumsite wordt de kerk de tweede culturele pool rond de Grote Markt. In tegenstelling tot de twee eerste scenario’s zijn de investeringen groter: het nieuwe inkomgeheel blijft bewaard maar de verschillende zones in de kerk (de zijbeuken en de transepten) kunnen met verplaatsbare wanden opgedeeld worden in functie van de taken die men er wil laten uitvoeren.

In het vierde scenario wordt de kerk omschreven als een kathedraal voor de geest en wordt de bibliotheek hiernaar verhuisd.  Behalve het inkommeubel wordt in de kerk hoog, vrijstaand meubilair geïntegreerd waardoor een grote diversiteit aan ruimtes ontstaat.  Daarnaast worden de bestaande aanbouwen verder uitgebreid tot bergruimte, leeszalen …

 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft alleszins de verdienste dat het een aantal ideeën aanreikt om het gebruik van de kerk te diversifiëren.  Het is duidelijk dat binnen het eerder aangehaalde masterplan, de stad de eerste geïnteresseerde is om de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te integreren in haar toekomstvisie rond de ontwikkeling van de zone rond de Grote Markt. De creatie van nevenbestemmingen zal hoe dan ook gebeuren in samenspraak met de kerkraad, die als eigenaar van het gebouw, zal waken over een kwaliteitsvolle invulling enerzijds en  het behoud van een zone voor erediensten anderzijds.

 

 

·        Straatfeest 2008 - 2017 Delportestraat en Dr. Geensstraat  

In 2017 op zaterdag 23 september

 

·       Oostenrijkse pastoors komen in opstand

Bisschoppen spreken openlijk van mogelijke kerkscheuring al gevolg van oproep tot ongehoorzaamheid.

(Kerk en Leven 28 september 2011)  Lees meer

 

·        Bezoek Mgr. Léonard aan het dekenaat Tienen

25 november: ontvangst op Rakkerveld door het dekenaal team

26 november: Gesprek met kerkfabrieken, parochieploegen en VPW’s in Overlaar, St.- Jozefcentrum

Ontmoeting met jongeren, catechisten, leiders jongerenbew egingen: Waaiberg in de oude kapel

Eucharistie in de O.-L.-V.-ten-Poelkerk

27 november: Eucharistie in St.-Germanuskerk

Concert in St.-Germanus voor 25 jaar Mensen in Nood met Cantate Domino van Aalst

Receptie op het Rakkersveld

Klik hier voor foto’s

28 november Ontmoetingen leerkrachten en directies

Schoolviering in St.-Germanus

Heilig Hartkerk, Aarschotsesteenweg, toespraak rond advent: ‘Hoop en verwachting’

Klik hier voor foto’s

29 november  Gebeds moment in Huize Nazareth met ziekenzalving

Hakendover: volksdevotie (voor iedereen toegankelijk)

Dertienmaal wandeling (voor iedereen toegankelijk)

Kapel Grimde met Mariawake (voor iedereen toegankelijk)

Voorstelling retabel Hakendover (voor iedereen toegankelijk)

Samenkomst met federatieploeg Tienen- Hoegaarden

Klik hier voor foto’s

 

Op 11 december werd Bart De Bakker tot Diaken gewijd in Mechelen en op 18 december was er een dankviering in de O.-L.-V.-ten-Poelkerk met receptie achteraf.

Foto’s van de dankviering

 

Diamanten Jubileumviering priester André Timmermans

Op zondag 22 april was er een plechtige viering met koor ter ere van het diamanten priesterjubileum van André Timmermans. De parochie is priester Timmermans dankbaar voor zijn inzet in onze parochie. Reeds jaren kunnen wij rekenen op André Timmermans voor de weekvieringen op maandag en donderdag. Wij wensen hem dan ook nog vele jaren geluk en gezondheid toe. klik hier

 

EEN NIEUW GELAAT

Er wordt intensief nagedacht en druk vergaderd over de toekomst van de Kerk in Vlaanderen. Weinig priesters, veel parochies, nog meer kerkgebouwen. Een hertekening van het landschap dringt zich op. Het hoe is echter vaak onderwerp van discussie. De materie is zo complex dat ik zeker niet wil pretenderen dat ik het probleem kan oplossen. Maar als betrokken gelovige wil ik mee zoeken naar een nieuw model van kerk zijn.

Vandaag ontbreekt het aan de nodige priesters voor lokale verankering en nabije aanwezigheid. De vraag is of het alternatief enkel bij centralisatie en fusies van parochies ligt of kunnen lokale gemeenschappen op een andere manier voortbestaan.

Het IPB bracht zopas een vertaling uit met een tekst van Albert Rouet, de toenmalige bisschop van Poitiers, die een vernieuwde aanpak voorstaat. De vernieuwing berust op een mentaliteitsverandering waarbij de gemeenschap van gedoopten centraal staat.

Een lokale gemeenschap wordt er geleid door een basisteam van vijf vrijwilligers, gemandateerd voor drie jaar en slechts één keer te verlengen. Ieder heeft zijn taak: iemand staat in voor de verkondiging, een ander voor het gebed, nog iemand voor de dienstbaarheid, een vierde draagt zorg voor het materiële en de vijfde neemt de leiding op zich en animeert. Mensen nabij zijn en ter plaatse kerk vormen krijgen de voorrang en daarom wordt er niet geopteerd voor centrumkerken.Wel behoren die lokale gemeenschappen tot een pastorale eenheid met een priester. Het is zijn taak die lokale groepen te ondersteunen. Uit dat model spreekt een groot vertrouwen in mensen. Ook al zijn ze niet gevormd, ze kunnen taken op zich nemen en daardoor neemt het besef van gedeelde verantwoordelijkheid toe. Mensen blijken tot veel in staat, maar ze moeten op hun talenten worden aangesproken.

(Te bestellen: IPB: Een nieuw gelaat voor de kerk.)

Lees ook eens

http://home.scarlet.be/spb8142/St.-Kristoffel_Londerzeel/Archief/Artikels/blik_op_een_nieuwe_toekomst_van_onze_kerkgemeenschappen.htm

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=58452

http://www.sintamandus.be/sintpiusx/p_100623.htm

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=70871

 

 

 

 

NIEUWE PASTORALE ZONES.

Sinds april 2012 werken wij met een stuurgroep van 10 mensen, uit de verschillende federaties,aan een nieuw pastoraal plan voor ons decanaat Tienen. Dit plan werd ruim ter sprake gebracht bij parochie- en federatieploegen, kerkfabrieken en andere belanghebbenden. lees meer

 

 

bovenkant